HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU GIANG

THƯ ĐỀ XUẤT

PHẦN I: HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ CUNG CẤP

  1. Giấy tờ pháp lý
   • Giới thiệu chung về công ty
   • Đăng ký kinh doanh.
   • Thư uỷ quyền phân phối của nhà sản xuất.
  2. Báo cáo về năng lực tài chính
   • Báo cáo tài chính năm 2018
   • Báo cáo tài chính năm 2019
   • Báo cáo tài chính năm 2020
  3. Báo cáo về năng lực kinh nghiệm
   • Danh mục các dự án tiêu biểu đã tham gia.
   • Phụ lục các thư chấp thuận nguồn vật liệu.
   • Phụ lục các hợp đồng tiêu biểu.

PHẦN II: HỒ SƠ NĂNG LỰC NHÀ SẢN XUẤT

  1. Giấy tờ pháp lý
   • Giới thiệu chung về công ty
   • Đăng ký kinh doanh
   • Chứng nhận ISO 9001:2015
   • Chứng nhận của tổng cục đo lường chất lượng TCVN 7997:2009
   • Chứng nhận của tổng cục đo lường chất lượng TCVN 8699:2011
  2. Hồ sơ chất lượng của sản phẩm
   • Catalogue sản phẩm
   • Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (Certificate Quality)
   • Chứng nhận chất lượng của tổng cục đo lường chất lượng (Quatest)

Download Hồ sơ đề xuất Công ty Châu Giang